ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557  มีงานสัมมนาระดมความเห็นด้านการค้าเสรีไทย-ตุรกี งานสัมมนาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ


 1. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แสดงผลการศึกษาในเรื่องประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งในภาพรวมและเจาะลงสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องจักร โดยทีมนักวิจัยจาก สวค. ประกอบด้วย คุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านการค้าในภาพรวม ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ดร. อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการค้าเสรีต่อสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอินิกส์ สิ่งทอและเคร่องนุ่งห่ม และเครื่องจักรกล ร่วมด้วย ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ รักษาการผู้อำนวยการ สวค. และ ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์ ผู้บริหารทีมการค้าและการลงทุน สวค.
วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์
นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

 
ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์

ดร. อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 2. วิทยากรจาก 6 ท่านมอบความรู้ เล่าประสบการณ์ทางด้านการค้าขายและโอกาสกับตุรกี ประกอบด้วย
คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์
C.P.F. (Thailand)
 1. คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.เอฟ. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร
IRPC
 2. คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์ซีพี          จำกัด (มหาชน)
คุณกรกฎ  กิตติพล
ไทยฮั้ว
 3. คุณกรกฏ  กิตติพล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสลิดา  หวังจิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คุณสลิดา หวังจิ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
 5. คุณฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. คุณพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล ประธานสหพันธุ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สำหรับข้อมูลในงานสัมมนา (เอกสารเผยแพร่) ติดต่อที่ wannaphong@fispri.org หรือ wannaphongd@gmail.com / 02-357-3490 ต่อ 219


Free Trade Agreement Between Thailand and Turkey
Seminar on Economic Impacts


 In June 18, 2014, there was a seminar set by Fiscal Policy Research Institute (Thailand) and Department of Trade Negotiation under Ministry of Commerce. The two main contents including 1) Fiscal Policy Research Institute (FPRI) as academic consultant of Department of Trade Negotiation under Ministry of Commerce published its results of study in the topic of "Economic Impacts of Free Trade Agreement between Thailand and Turkey" which was presented by Mr. Wannaphong  Durongkaveroj (FPRI Researcher)  for impacts of tradeliberalzation using Trade Index (RCA, TSI) and Computable General Equilibrium (CGE) model by GTAP 8.0, Anantachoke   Osangthammanont, Ph.D. (FPRI Expert and Economist ) for  impacts borne to three specific sectors including electronics, textiles, and machinery, along with Pitch Nitsmer, Ph.D. (Acting Director of FPRI) and Thethach Chuaprapaisilp, Ph.D. (FPRI Head of Trade and Investment Team) 


 2) There were 6 speakers who narrate his or her experiences about trade with Turkey and also views on Turkey's market including


1. Mr. Rewat Hathaisattayapong from Charoen  Pokphand Food Plc (CPF)
 2. Mr. Chansin  Treenuchagron from IRPC Plc
3. Mr. Korakod  Kittipol from Thaihua Rubber Plc
4. Ms. Sulida  Wangchi from the Halal Science Center (Chulalongkorn University)
5. Mr. Thitipan  Thatsiripunnawithi from the Federation of Thai Industries
6. Mr. Phongsak  Assakul from the Federation of Thai Industries


For more detail about this seminar (publication paper), please contact wannaphong@fispri.org or wannaphongd@gmail.com // 02-357-3490 Ext. 219.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จากเด็กเกรด 1.45 สู่อาจารย์มหาวิทยาลัยในวัย 24 ปี

สินค้าสาธารณะ (Public Goods)

บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (04/01/12)

                Goods หมายถึงสินค้า ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

1.Private Goods (สินค้าเอกชน) เช่น กระเป๋า ผ้าห่ม ลิปสติก 2. Price – excludable Goods (Toll goods) เช่น ทางด่วน สวนสนุก สวนสัตว์ 3. Congested Goods (Common Goods) เช่น ถนน การตกปลาในมหาสมุทร 4. Public Goods (สินค้าสาธารณะ) เช่น การป้องกันประเทศ ประภาคาร (Lighthouse) และในบางตำรา Public Goods จะประกอบไปด้วย สินค้าสาธารณะแท้ (Pure Public Goods) และ สินค้าสาธารณะไม่แท้ (Impure Public Goods) ซึ่งเราจะกล่าวต่อไป ลักษณะในการกำหนดประเภทของสินค้า 1.Rival หรือการแข่งขัน หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภครายใหม่ทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภครายเดิมลดน้อยลง เช่น การที่เรานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน 3 คน แล้วมีคนมาขอนั่งด้วย เรารู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบาย นั่นคือเป็นเพราะความพึงพอใจของเราลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการเข้ามาของบุคคลอื่น ซึ่งหากเปรียบกับสินค้า เช่น หากปกติมีการซื้อขายที่พอดีระหว่างสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์เท่ากับอุปทาน แต่เมื่อมีผู้บริโภครายใหม่เข้ามาและสามารถแย่งซื้อไปได้ ผู้บริโภคร…

ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Externalities) : สิ่งที่ถูกมองข้ามจากสังคม

-->
บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (31/12/2554) ผลกระทบภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม (Third Parties) ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การดำเนินงาน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งๆ สร้างผลกระทบที่คนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่คนที่ทำกิจกรรมนั้น โดยที่ราคาของตลาดไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบภายนอกนี้แม้แต่น้อย ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการดำเนินการแบบไร้ประสิทธิภาพ (Inefficiency) ยกตัวอย่างเช่น การที่เราลงลิพท์มากับบุคคลคนหนึ่งที่ชั้น 25 แล้วกลิ่นตัวเขาก็แรงจนเหม็นคละคลุ้งไปหมด และเขาขอลงที่ชั้น 18 อย่างไรก็ตามกลิ่นตัวของเขาก็ยังคงอยู่ในลิพท์ และเมื่อลิพท์มาถึงชั้น 17 มีคนเข้ามา และพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นอันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาใหม่ย่อมคิดว่ากลิ่นเหม็นนั้นเป็นกลิ่นตัวของคนที่ลงมาซึ่งก็คือเรา ดังนั้นกลิ่นเหม็นจึงเป็นผลกระทบภายนอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา แต่ตกอยู่กับเรา ทั้งนี้ผลกระทบภายนอก มี 2 ประเภท คือผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive Externalities) และ ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. …