ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

การลดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆ

วันนี้ผมนำส่วนหนึ่งของผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ของผม ที่มี อจ.ดร. รสริน โอสถานันต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 (จากทั้งหมด 3 ข้อ โดยข้อสุดท้ายตีพิมพ์ใน EEQEL ในโพสต์ที่แล้ว)
      โดยผลการศึกษานี้ได้ไปนำเสนอ (Conference) ที่งาน "การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และศึกษาศาสตร์" ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

บทความฉบับเต็มจะถูกแสดงในเวปไซต์ www.sh.mahidol.ac.th (เมือทาง editor ขึ้นแล้ว ผมจะโพสต์ลิงค์ในภายหลัง) โดยในส่วนนี้จะแสดงบทคัดย่อครับ


บทคัดย่อ
                งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มของความยากจน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆในโลก และประมาณค่าความยืดหยุ่นของความยากจนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยด้วยแบบจำลองล็อกเชิงเส้น (Log-linear Model)                 จากกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพพบว่าทวีปแอฟริกาใต้สะฮารา ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ มีการลดลงของอัตราความ…

Regional Multipliers of Social Accouting Matrix and the Effective Eradication of Poverty

"Regional Multipliers of Social Accouting Matrix and the Effective Eradication of Poverty "

This research is about poverty and SAM multipliers by Durongkaveroj and Osathanunkul (2013)


Published by EEQEL (The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters) Volume 2 No. 4 ( December 2013.

Available at http://jyoungeconomist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=774:eeqel-v2-n4&catid=59:vol2&Itemid=79

or

www.jyoungeconomist.com

For journal, ISSN- 2286-7147