วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557  มีงานสัมมนาระดมความเห็นด้านการค้าเสรีไทย-ตุรกี งานสัมมนาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ


 1. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แสดงผลการศึกษาในเรื่องประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งในภาพรวมและเจาะลงสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องจักร โดยทีมนักวิจัยจาก สวค. ประกอบด้วย คุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านการค้าในภาพรวม ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ดร. อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการค้าเสรีต่อสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอินิกส์ สิ่งทอและเคร่องนุ่งห่ม และเครื่องจักรกล ร่วมด้วย ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ รักษาการผู้อำนวยการ สวค. และ ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์ ผู้บริหารทีมการค้าและการลงทุน สวค.
วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์
นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

 
ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์

ดร. อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 2. วิทยากรจาก 6 ท่านมอบความรู้ เล่าประสบการณ์ทางด้านการค้าขายและโอกาสกับตุรกี ประกอบด้วย
คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์
C.P.F. (Thailand)
 1. คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.เอฟ. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร
IRPC
 2. คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์ซีพี          จำกัด (มหาชน)
คุณกรกฎ  กิตติพล
ไทยฮั้ว
 3. คุณกรกฏ  กิตติพล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสลิดา  หวังจิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คุณสลิดา หวังจิ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
 5. คุณฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. คุณพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล ประธานสหพันธุ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สำหรับข้อมูลในงานสัมมนา (เอกสารเผยแพร่) ติดต่อที่ wannaphong@fispri.org หรือ wannaphongd@gmail.com / 02-357-3490 ต่อ 219


Free Trade Agreement Between Thailand and Turkey
Seminar on Economic Impacts


 In June 18, 2014, there was a seminar set by Fiscal Policy Research Institute (Thailand) and Department of Trade Negotiation under Ministry of Commerce. The two main contents including 1) Fiscal Policy Research Institute (FPRI) as academic consultant of Department of Trade Negotiation under Ministry of Commerce published its results of study in the topic of "Economic Impacts of Free Trade Agreement between Thailand and Turkey" which was presented by Mr. Wannaphong  Durongkaveroj (FPRI Researcher)  for impacts of tradeliberalzation using Trade Index (RCA, TSI) and Computable General Equilibrium (CGE) model by GTAP 8.0, Anantachoke   Osangthammanont, Ph.D. (FPRI Expert and Economist ) for  impacts borne to three specific sectors including electronics, textiles, and machinery, along with Pitch Nitsmer, Ph.D. (Acting Director of FPRI) and Thethach Chuaprapaisilp, Ph.D. (FPRI Head of Trade and Investment Team) 


 2) There were 6 speakers who narrate his or her experiences about trade with Turkey and also views on Turkey's market including


1. Mr. Rewat Hathaisattayapong from Charoen  Pokphand Food Plc (CPF)
 2. Mr. Chansin  Treenuchagron from IRPC Plc
3. Mr. Korakod  Kittipol from Thaihua Rubber Plc
4. Ms. Sulida  Wangchi from the Halal Science Center (Chulalongkorn University)
5. Mr. Thitipan  Thatsiripunnawithi from the Federation of Thai Industries
6. Mr. Phongsak  Assakul from the Federation of Thai Industries


For more detail about this seminar (publication paper), please contact wannaphong@fispri.org or wannaphongd@gmail.com // 02-357-3490 Ext. 219.

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Labor Movement and Economic Contribution : Evidence from Europe

         A movement of labor across sectors is the familiar scenario in every country. Labor generally moves from relatively low-paid sector to relatively high-paid sector. The purpose of this study is to estimate the effect of a change in employment in agricultural, industrial, and service sector on economic performance through panel data analysis. The result reveals that only a movement in industrial sector positively contributes to the economy which leads to the integrated policy aimed at improving the condition in manufacturing sector.


Author: Durongkaveroj, Wannaphong & Roongsaprangsee, Chamaiporn (2014) 

Online Availeble : http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/55933.html 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย
 Young Economist Society of Thailandวิสัยทัศน์
         สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของนิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่ต้องเป็นคนไทย 


พันธกิจ
          พันธกิจของสมาคมคือการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการแบ่งปัน (Knowledge and Sharing Society ) โดยมีการพัฒนาประเทศเป็นแรงบันดาลใจ 


เป้าหมาย
  • เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย (Economist Network) 
  • เพื่อแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเรื่องราวในเศรษฐกิจไทย 
  • เพื่อกระจายข่าวแหล่งความรู้ เช่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรืองาน     สัมมนาต่างๆที่จัดโดยองค์กรต่างๆ 
  • เพื่อศึกษาหาความรู้ร่วมกัน (Joint Research Center) 


การก่อตั้ง และ ประธานสมาคม
        สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย นายวรรณพงษ์   ดุรงคเวโรจน์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The American Economist Association สำหรับประธานสมาคมคือนายวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ปัจจุบันเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ติดต่อ wannaphongd@gmail.com


ลักษณะและรูปแบบของสมาคม
               ในปัจจุบันสมาคมนักเศรษฐศาสตรฺรุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความได้เปรียบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเสียต้นทุนในการเช่าตึกหรือเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสำนักงานใดๆ สมาคมก่อตั้งจากความตั้งใจที่จะ Connect ผู้คน และแชร์เรื่องราวดีๆคืนกลับไป และเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน หนทางที่ดีที่สุดคือการ Take Advantage เพื่อทำให้ต้นทุนในการดำเนินการของสมาคมน้อยมากที่สุด ขณะที่ยังรักษาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (Most efficiently utilized resource with minimum cost)
                ทุกคนสามารถพูดคุยและติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fan Page หรืออีเมลล์  economistthailand@gmail.com 

ความคืบหน้าปัจจุบัน
               ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย สามารถติดต่อได้ผ่าน https://www.facebook.com/thaiyoungeconomist/ โดยมีการนัดเพื่อพบปะแบบไม่เป็นทางการ ณ งานสัมมนาการค้าเสรีไทย-ตุรกี (จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ มูลนิธิสำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงแรมเดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ 2-3