ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557  มีงานสัมมนาระดมความเห็นด้านการค้าเสรีไทย-ตุรกี งานสัมมนาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

 1. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แสดงผลการศึกษาในเรื่องประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-ตุรกี ทั้งในภาพรวมและเจาะลงสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องจักร โดยทีมนักวิจัยจาก สวค. ประกอบด้วย คุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านการค้าในภาพรวม ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ดร. อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก สวค. นำเสนอผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการค้าเสรีต่อสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอินิกส์ สิ่งทอและเคร่องนุ่งห่ม และเครื่องจักรกล ร่วมด้วย ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ รักษาการผู้อำนวยการ สวค. และ ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์ ผู้บริหารทีมการค้าและการลงทุน สวค.

 2. วิทยากรจาก 6 ท่านมอบความรู้ เล่าประสบการณ์ทางด้านการค้าขายและโอกาสกับตุรกี ประกอบด้วย
 1. คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.เอฟ. (ประเทศไทย) จ…

Labor Movement and Economic Contribution : Evidence from Europe

A movement of labor across sectors is the familiar scenario in every country. Labor generally moves from relatively low-paid sector to relatively high-paid sector. The purpose of this study is to estimate the effect of a change in employment in agricultural, industrial, and service sector on economic performance through panel data analysis. The result reveals that only a movement in industrial sector positively contributes to the economy which leads to the integrated policy aimed at improving the condition in manufacturing sector.


Author: Durongkaveroj, Wannaphong & Roongsaprangsee, Chamaiporn (2014) 

Online Availeble : http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/55933.html

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย  Young Economist Society of Thailand


วิสัยทัศน์ สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของนิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่ต้องเป็นคนไทย 

พันธกิจ พันธกิจของสมาคมคือการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการแบ่งปัน (Knowledge and Sharing Society ) โดยมีการพัฒนาประเทศเป็นแรงบันดาลใจ 

เป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย (Economist Network) เพื่อแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเรื่องราวในเศรษฐกิจไทย เพื่อกระจายข่าวแหล่งความรู้ เช่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรืองาน     สัมมนาต่างๆที่จัดโดยองค์กรต่างๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ร่วมกัน (Joint Research Center) 

การก่อตั้ง และ ประธานสมาคม   สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย นายวรรณพงษ์   ดุรงคเวโรจน์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The American Economist Association สำหรับประธานสมาคมคือนายวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิท…