วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

Commodity Transformation การเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าCommodity Transformation
photo source:www.abc.net.au

                Commodity Transformation อธิบายการเปลี่ยนแปลงชนิดสินค้าในระยะเวลาชั่วคราวจากสินค้าทั่วไป (Normal Goods) ไปยังสินค้าเสมือนจำเป็น (Necessary - liked Goods) ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าทั่วไป กล่าวคือปริมาณความต้องการซื้อและขายเคลื่อนไหวตามปัจจัยด้านราคาและอื่นๆตามกฎอุปสงค์และกฎอุปทาน (Law of demand and supply) รายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณความต้องการ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาอยู่ระดับปานกลางถึงสูงอันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่สมบูรณ์ ( Perfect Competition) หากผู้ขายขึ้นราคา ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนชนิดของสินค้าหรือหันไปซื้อจากผู้ขายรายได้ ผู้ซื้อเองสามารถเลือกซื้อจากผู้ขายรายอื่นได้ ดังนั้นผู้ขายจึงไม่กล้าขึ้นราคาและยอมให้ลดได้(การต่อรองราคา)เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่เมื่อเกิดสภาวะบางอย่างขึ้น จะทำให้สินค้าชนิดดังกล่าวกลายเป็นสินค้าเสมือนจำเป็น กล่าวคือ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคามีต่ำลง การขึ้นราคาไม่อาจทำให้ผู้บริโภคหันเหไปซื้อจากผู้ค้ารายอื่นได้มากนักเนื่องจากราคาที่ใกล้เคียงกันถึงแม้จะมีผู้ขายหลายรายก็ตาม ผู้ขายรู้ถึงสภาวการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขึ้นราคาได้เต็มที่เพราะรู้ดีว่าผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าดังกล่าวแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติก็ตาม นอกจากนั้นการต่อรองราคาจะทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ และเมื่อพ้นจากสภาวการณ์ดังกล่าว สินค้าจะกลับไปเป็นสินค้าทั่วไปดังเดิม ตัวอย่างของสภาวการณ์ กรณี ราคาของลูกโป่งอัดแก๊สและตุ๊กตาในช่วงรับปริญญา ในช่วงเวลาปกติ ราคาของลูกโป่งจะอยู่ประมาณลูกละ 13 บาท ผู้ขายรับมาขายในช่วงวันก่อนรับปริญญา ขายอยู่ที่ 20 บาท เมื่อถึงวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง ราคาลูกโป่งพุ่งขึ้นไปลูกละ 25 บาท การต่อรองทำไม่ได้เนื่องจากผู้ขายรายอื่นขึ้นราคาเช่นกัน การขึ้นราคาเสมือนว่ามีเหตุมีผลเนื่องจากเกิดขึ้นพร้อมกัน และเมื่อหมดเทศกาลรับปริญญา สินค้าดังกล่าวจะกลับไปเป็นสินค้าทั่วไปดังเดิม การขึ้นราคาของลูกโป่งไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งตามกฎอุปทานหรืออุปสงค์ทั่วไป เนื่องจาก Commodity Transformation มีการคำนึงถึงการคาดหวัง (Expectation) จากผู้ขายและผู้ซื้อ การต่อรองราคา ราคาคู่แข่ง และระยะเวลา เข้ามาพิจารณาด้วย 

โดย วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ 
Copyrights in using the contents