ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2012

นโยบายแท็บเลต : หลงทางหรือไม่กับการศึกษาไทย

Tablet Scheme : Is Track Wrong ?
http://www.itallnews.com/all/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD-scope-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9B-1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
จากนโยบายแจกแท็บเลตให้เด็กป. 1 นั้น ผู้เขียนข้อแจกแจงเป็นข้อๆ ดังนี้ 1. โครงการแจกแท็บเลตของรัฐบาลมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนหรือไม่ รัฐบาลควรมีการทำวิจัยโดยดูว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนกับการลงทุน ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เป็นเท่าไหร่ วิเคราะห์ NPV (Net Present Value) แล้วมีค่าเป็นบวกหรือไม่ วิเคราะห์ IRR (Internal Rate of return) แล้วมากกว่า I(interest rate) หรือไม่ B/C Ratio มีค่ามากกว่า 1 หรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีงานวิจัยของรัฐบาลหรือนักวิชาการ…

กฎแห่งวัฏจักรสังคมกับความเป็นไปได้ของยุคทองในประเทศไทย

หลังจากที่แนวคิดการกำหนดแน่ทางประวัติศาสตร์ (Historical Determinism) ซึ่งเป็นการที่ประวัติศาสตร์ได้ดำเนินไปตามรูปแบบที่แน่นอนซึ่งสามารถสังเกตุได้และเราสามารถพยากรณ์ได้หายไปจากแวดวงวิชาการนานมากแล้วหลังจากถูกหักล้างโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อันไม่สอดคล้องกับแนวคิดเดิม อย่างไรก็ตาม ซาร์การ์ (P.R. Sarkar) นักวิชาการชาวอินเดียได้พัฒนาแนวคิดกฎแห่งวัฏจักรสังคม (Law of Social Cycle) ขึ้นมาซึ่งเป็นการพยายามที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันมีแบบแผนผ่านช่วงเวลาระยะยาว เนื้อหาของกฎแห่งวัฏจักรสังคมคือคนเรามีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่วิธีการในการบรรลุเป้าหมายนั้นแตกต่างกันเนื่องจากคนแต่คนมีคุณลักษณะทั้งภายนอกและภายในที่แตกต่างกัน โดยซาร์การ์ได้แบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกหมายถึงคนที่มีร่างกายแข็งแรง มีกำลังวังชา มีความกล้าหาญ ทำงานมีอาชีพเกี่ยวกับการใช้ความชำนาญทางร่างกาย ซาร์การ์เรียกคนเหล่านี้ว่ามีจิตใจอย่างนักรบ (Warrior) คนในชนชั้นนี้ได้แก่ ทหาร พนักงานดับเพลิง ตำรวจ นักกีฬาอาชีพ คนงานมีฝีมือ และคนอื่นๆที่แก้ปัญหาต่างๆด้วยการใช้กำลังและกล้ามเนื้อ กลุ่มที่สองนั้นเป็นคนที่ขาดคว…

Reforming Thailand to Become a Welfare State (research summary)

โดย วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ It is the fact that there are vast differences in living standards around Thailand. In some regions, most people can get up invigorated in the morning and have a delicious breakfast together with their family while in other regions, most people have to get up early, rush to their paddy fields and get some fatigued after working hard the whole day. Can we reduce this gap between the rich and the poor in Thailand? Most of the developed countries such as Norway, France, Australia are welfare states whose governments provide many benefits to citizens, for example, social security pension, cash, health and education services that enable individuals to have more ability to access the basic needs of life. Thus, Thailand should be reformed to become a welfare state because it would eradicate extreme poverty, improve the well-being and standard of living of our citizens, and contribute to economic growth.                 The first obvious benefit of …