ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Impacts of Exogenous Shocks in Selected Region using GTAP

Impacts of Exogenous Shocks in Selected Region using GTAP

by Wannaphong Durongkaveroj

Photo source: https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
            GTAP is a well - documented software using mainly for generating economic impacts from exogenous shock. GTAP database is well organized with double account balance containing mainly bilateral and multilateral trade data among various countries around the world. GTAP Data Base also provides a consistent snapshot of the global economy. Moreover, it is possible to extract Social Account Matrices (SAM) and Input - Output Table from GTAP. To the extent, it is able to use data in applying to many kinds of analysis, for example, poverty reduction from policy or environmental impacts.
            For data source in GTAP, it is collected from two main sources. First, regional input - output table, typically from nationally published input - output tables. Second, data is from international organizations including merchandise trade data from UN, services trade data from UN Trade website and EUROSTAT, macroeconomic data from World Bank Development Indicators, tariff data from MAcMap, income and factor taxes data from IMF, and energy data from the International Energy Agency.
            This paper presents the result in economy in selected countries including JKC (Japan, South Korea, and China), ASEAN7 (Malaysia, Laos, Vietnam, Cambodia, Singapore, Philippines, Indonesia), Thailand, NAFTA countries (Mexico, Canada, and the U.S.), European Union 25, and Rest of the world (ROW) from three exogenous shocks. In using GTAP, it is required to aggregate sectors and factors. In this study, I aggregate the data of various commodities to 6 sectors including food, extraction (mining and extraction), light manufacturing, heavy manufacturing, construction and communication, and other services. For factor, I aggregate the data of factors to four kinds of factor including land, unskilled labor, skilled labor, and capital.
            In  this study, I investigate the effects from three shocks. Firstly, the scenario of growth in industrial production in Thailand. For very long time, Thailand try to be more industrialized countries. According to four Year Plan of Industry, there are many policies, for example, sustainable basis of industry sector, Improvement of competitive environment (legitimacy and infrastructure), Industrial Cluster, and productivity. Additionally, Thai Economy is mostly dependent on export sector and there are many export supporting policies  through FTA or direct trade. When there are a growth in industrial sector in Thailand, it automatically increase the tendency to export domestically produced outputs to trading partner around the world. According to CIA world factbook, Thailand has 7.2 percent growth in industrial production in 2012. Then, my first shock is 7.2 percent in industrial output. Secondly, world population is growing every year from two potential force including low death rate and high fertility rate due to an improvement in medical science. Now, world population has already passed 7 billion thousand people. According to U.N. projection, by 2050, population in each region will be shown by table below,
            
            According to the table above, by 2050, almost all region will face medium or high population growth led by Africa and Oceania. However, South - eastern Asia and Northern America will also contribute to total population. It is too big to ignored. Current population in North America is (Mexico, Canada, and the U.S.) altogether over 500 million people. With positive growth rate, it will affect economy as a whole. In case of big and flourish country, more population may benefit all because labor force will be increased and dependency rate automatically declines. When economy has more factor of production, it is normally expected for firm to be able to produce more output. Output will expand and return to factor may get higher. However, in case of small and poor country, an increase in population may lead to an inadequate supply of food and government services to serve them. Government may have to spend a huge amount of  its budget to take care of them. It is undesirable situation which currently occur in third world. So, for big three countries in North America, the impact of population growth may generate a great impact to economy. Then, the second shock is 0.7 percent increased in population in NAFTA countries.
            Thirdly, when there are more populations in big and flourish countries like the U.S., Mexico, and Canada, it is expected to produce more output and have more income. Mexico, Canada, and the U.S. largely together contribute to world output and so do consumption. According to IMF, three countries’s GDP together isalmost $20,000 Billion (23% of world GDP at PPP). So, it is a big countries in economic size. Even a small change there, it will yields a great result in world economy. For GDP, it is the value of output produced domestically in nation no matter what the nation of creator. I will imply an increase in GDP of big three countries to be a change in national income. For the data of GDP, it will be shown by table below,2011
2012
Growth(%)
CAN
1.38
1.44
4.35
MEX
1.66
1.75
5.42
US
15.23
15.88
4.27
Average
4.68
           
            According to table, an average of growth rate in GDP from three big countries is 4.68 and I use this growth rate to be the third shock which an increase in citizen's income can create many effects to economy.
            In procedure of interpretation of the result, it is guided by Mary E. Burfisher (2011) and Thomas W. Hertel (1997). I will explain separately by the result from each of shock and in the end, I will compare the welfare from three shocks.
            1. For the result from first shock, the effect of industrial production growth in Thailand increases by 7.2% is shown by table below,
Countries
GDP Price Index
GDP Quantity Index
Change in Value of GDP
Private H.H. Demand
TOT
JKC
0.0172
0.0023
0.0194
0.0642
0.0248
Thailand
-1.8008
7.0942
5.2933
33.0877
-1.1173
ASEAN7
0.0457
0.0056
0.0514
0.2572
0.0572
NAFTA
0.0051
0.0003
0.0054
0.0224
0.0089
EU(25)
0.0059
0.0004
0.0062
0.0236
0.0059
ROW
0.0082
0.0010
0.0092
0.0393
0.0135
           
            According to table above, there is a decrease in GDP price index or an indicator of inflation by comparing current GDP to GDP in reference year in Thailand by 1.8 percent which means that when there is output added to economy, price is likely to go down. for GDP quantity index, there is a huge increase in GDP Quantity Index by 7.09 percent which confirm an expansion of industrial growth. For change in value of GDP, it is obvious that Thailand has economy growth by 5.2 US million and so do other countries. For private household demand, 33.09 percent increased in Thailand. It shows that output in industry in Thailand serves domestic demand mainly. For Term of Trade (price exported i over price imported i) is declined in Thailand and increased in other countries. It is implied that Thailand loses competitiveness in export sector from industrial growth.
Countries
Output of Capital Good
Region H.H. Income
Government Consumption Expenditure
Private Consumption
JKC
0.0280
0.0082
0.0083
0.0205
Thailand
5.5630
6.2772
6.5113
4.9678
ASEAN7
0.0891
0.0427
0.0440
0.0548
NAFTA
0.0178
0.0018
0.0018
0.0057
EU(25)
0.0223
0.0024
0.0024
0.0065

            According to table above, output of capital goods in Thailand is increased by 5.56 US million. It is implied that most of the output from industrial sector in Thailand is capital product. Also, this shocks contribute to regional household income by 6.27 US million. However, government consumption expenditure and private consumption also increase. It tell us that output produced in industrial sector is consumed mostly in Thailand.

Private Consumption Price
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
-0.0016
-1.8336
-0.0379
-0.0056
-0.0059
-0.0069
Extraction
0.0086
-1.2377
0.0176
0.0019
0.0031
0.0051
L Manuf.
0.0041
-0.9275
-0.0177
0.0006
0.0016
-0.0022
H Manuf.
0.0001
-0.6753
-0.0135
-0.0006
0.0021
0.0006
Construct.
0.0127
-1.2282
0.0244
0.0038
0.0030
0.0056
Other
0.0162
-0.8372
0.0406
0.0048
0.0053
0.0085

            For private consumption price, in all region, there is a decline in food sector. For Thailand, there is a decrease in consumption price in all sector. In other region, a small increase in price occurs.
Domestic Sales
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
-0.017
6.395
-0.040
-0.011
-0.015
-0.010
Extraction
-0.010
8.387
-0.054
-0.009
-0.003
-0.008
L Manuf.
-0.013
7.270
-0.074
-0.004
-0.008
-0.018
H Manuf.
-0.022
8.270
-0.051
-0.008
-0.007
-0.014
Construct.
0.009
6.853
0.036
0.003
0.005
0.005
Other
0.004
7.503
0.018
0.001
0.001
0.002

            According to table, there is of course an increase in sales in Thailand from production growth. However, in other region, domestic sales is declined. It may be like this scenario because Thailand export cheap commodity to other region (consider TOT).
Commodity
Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of World Supply
Value of World Import
Value of World Export
Food
0.08
0.07
0.02
0.05
6.96
Extraction
0.08
0.08
0.05
0.08
11.07
L Manuf.
0.05
0.05
0.04
0.04
5.63
H Manuf.
0.09
0.09
0.05
0.09
5.44
Construct.
0.08
0.09
0.04
0.07
4.09
Other
0.06
0.06
0.02
0.06
4.83
           
            For volume of global import, export, and world supply,  heavy manufacturing is affected mostly. For value of world export, extraction is going up the most by $11.07 million.

Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of Import
Value of Export
JKC
0.060
0.009
0.044
0.017
Thailand
5.258
6.829
5.264
5.718
ASEAN7
0.130
0.049
0.087
0.063
NAFTA
0.020
-0.011
0.014
-0.008
EU(25)
0.009
-0.010
0.007
-0.006
ROW
0.029
0.001
0.021
0.006
           
            For impact in each region, Thailand is of course faced an increase in import and also export because the major proportion of Thai economy is from trade sector.

Volume of World Trade
0.078
Value of World Trade
0.071
           
            According to table above, volumn of world trade is increased by 0.078 percent and value of world trade is increased by 0.71 percent. It shows that Thailand is a very small country contributed to world output.
Industry Output
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Land
0.000
7.200
0.000
0.000
0.000
0.000
Unskilled L
0.000
7.200
0.000
0.000
0.000
0.000
Skilled L
0.000
7.200
0.000
0.000
0.000
0.000
Capital
0.000
7.200
0.000
0.000
0.000
0.000
Food
-0.019
6.949
-0.039
-0.023
-0.027
-0.018
Extraction
-0.009
9.715
-0.087
-0.015
-0.007
0.003
L. Manuf.
-0.020
7.070
-0.036
-0.007
-0.015
-0.020
H. Manuf.
-0.009
7.126
0.060
-0.010
-0.015
-0.012
Construct.
0.011
6.670
0.030
0.004
0.007
0.006
Other.
0.005
7.389
0.006
0.002
0.004
0.003
Capital Goods
0.028
5.563
0.089
0.018
0.022
0.023

            For industry output,  Thailand is only one country which enjoy an expansion in all sector. However, in construction, other service and capital good, all region enjoys output growth.

WELFARE
Allocation
Endowm.
TECH
POP
TOT
IS
Total
JKC
200.91
0.00
0.00
0.00
585.50
-141.40
645.01
Thailand
2205.57
12954.92
0.00
0.00
-1994.89
279.78
13445.36
ASEAN7
57.31
0.00
0.00
0.00
356.71
-21.72
392.30
NAFTA
49.22
0.00
0.00
0.00
173.23
46.62
269.06
EU(25)
62.44
0.00
0.00
0.00
338.21
-49.92
350.72
ROW
126.65
0.00
0.00
0.00
541.26
-113.36
554.55
Total
2702.09
12954.92
0.00
0.00
0.00
0.00
15657.00

            For the last result shown for the first shock, total welfare is decomposed by many factors including allocation efficiency, endowment efficiency, technology, population, term of trade, and IS. Then, total contribution from all effect is $13,445.36 US million in Thailand and followed by JKC and ROW. Total world effect is almost $16 US billion.
           
           
            2. For the result of second shock, population growth in North America by 0.7 percent.
Countries
GDP Price Index
GDP Quantity Index
Change in Value of GDP
Private H.H. Demand
TOT
JKC
-0.0001
-0.0001
-0.0003
-0.0029
-0.0005
Thailand
0.0005
0.0000
0.0004
-0.0010
0.0001
ASEAN7
0.0005
0.0000
0.0004
-0.0016
0.0000
NAFTA
-0.0010
0.0003
-0.0007
0.2643
0.0000
EU(25)
0.0001
0.0000
0.0001
-0.0012
-0.0001
ROW
0.0009
-0.0001
0.0008
-0.0004
0.0004
           
            From the effect of population growth in NAFTA region, GDP price index is decreased in that region. However, GDP Quantity Index is increased the most due to more labor force for producing output which lead to 0.004 US Million increased in GDP. Additionally, NAFTA region is only one region which have more private household demand. However, Term of Trade left unchanged in almost all countries.

Countries
Output of Capital Good
Region H.H. Income
Government Consumption Expenditure
Private Consumption
JKC
-0.0009
-0.0003
-0.0003
-0.0003
Thailand
-0.0013
0.0001
0.0001
0.0001
ASEAN7
-0.0009
0.0000
0.0000
0.0000
NAFTA
0.0010
0.0003
-0.0032
0.0014
EU(25)
-0.0005
0.0000
0.0000
0.0000
ROW
-0.0003
0.0001
0.0001
0.0001

            According to table above, output of capital goods declines in almost all countries except three countries in NAFTA. JKC is only one countries which regional household income decreased. For government consumption, it decreases in JKC and NAFTA. However, 0.0014 US million increased in NAFTA countries.

Private Consumption Price
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
0.0029
0.0064
0.0059
0.0256
0.0018
0.0038
Extraction
0.0007
0.0010
0.0008
0.0019
0.0004
0.0009
L Manuf.
0.0000
0.0001
0.0001
-0.0008
0.0001
0.0004
H Manuf.
0.0000
0.0002
0.0001
-0.0006
0.0001
0.0004
Construct.
-0.0001
0.0001
0.0001
-0.0012
0.0001
0.0006
Other
-0.0003
-0.0001
-0.0001
-0.0017
0.0001
0.0005
           
            For private consumption price, the most increased in price is food sector and so do in Thailand, ASEAN7, NAFTA, EU, and ROW.

Domestic Sales
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
0.0026
0.0020
0.0011
0.1018
0.0024
0.0017
Extraction
0.0000
-0.0001
-0.0002
0.0415
0.0005
-0.0006
L Manuf.
-0.0005
-0.0005
-0.0007
0.0029
-0.0002
-0.0012
H Manuf.
-0.0002
-0.0004
-0.0007
0.0028
-0.0002
-0.0013
Construct.
-0.0004
-0.0004
-0.0005
-0.0012
-0.0002
-0.0003
Other
-0.0002
0.0001
-0.0001
-0.0054
-0.0001
-0.0001

            For domestic sales, food sector enjoy an expansion in all region, especially NAFTA. NAFTA also enjoy an increase sales in extraction, light and heavy manufacturing. However, construction and communication sector are decreased in all regions.
Commodity
Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of World Supply
Value of World Import
Value of World Export
Food
0.01035
0.00964
0.02324
0.01767
0.01767
Extraction
0.00286
0.00294
0.00787
0.00368
0.00381
L Manuf.
0.00004
0.00005
0.00016
0.00002
0.00002
H Manuf.
-0.00002
-0.00002
0.00019
0.00005
0.00005
Construct.
-0.00070
0.00004
-0.00068
-0.00060
0.00014
Other
-0.00048
-0.00048
-0.00250
-0.00068
-0.00068

            For effect in trade, food sector is still the most affected sector by both importing and exporting.Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of Import
Value of Export
JKC
-0.0010
0.0002
-0.0120
0.0003
Thailand
-0.0005
0.0000
0.0025
0.0004
ASEAN7
-0.0006
-0.0001
0.0008
0.0002
NAFTA
0.0044
0.0037
0.1565
0.0040
EU(25)
-0.0002
0.0002
0.0003
0.0003
ROW
0.0000
-0.0001
-0.0001
0.0007

            According to table above, NAFTA is only region which has positive import. Additionally, NAFTA also enjoy an increase in export. However, net export is still negative.

Volume of World Trade
0.00058
Value of World Trade
0.000913
            For effect in world, volume and value of world trade increase.

Industry Output
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Land
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Unskilled L
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Skilled L
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Capital
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Food
0.0033
0.0046
0.0029
0.0806
0.0049
0.0046
Extraction
0.0002
0.0010
0.0005
0.0368
0.0014
0.0007
L. Manuf.
-0.0005
-0.0007
-0.0010
0.0036
-0.0003
-0.0018
H. Manuf.
-0.0001
-0.0007
-0.0008
0.0036
-0.0003
-0.0020
Construct.
-0.0003
-0.0004
-0.0004
-0.0011
-0.0001
-0.0004
Other.
-0.0002
0.0000
-0.0001
-0.0051
-0.0002
-0.0003
Capital Goods
-0.0009
-0.0013
-0.0009
0.0010
-0.0005
-0.0003

            From table above, it presents industry output. I found that there is increase in output in food, extraction, light and heavy manufacturing sector and decrease in construction and other services sector. This scenario is also faced by all other region. For capital goods, there is an increase in NAFTA while a decrease in all other regions.

WELFARE
Allocation
Endowm.
TECH
POP
TOT
IS
Total
JKC
-13.29
0.00
0.00
0.00
-11.60
4.46
-20.44
Thailand
-0.06
0.00
0.00
0.00
0.15
0.14
0.23
ASEAN7
-0.28
0.00
0.00
0.00
-0.31
0.58
-0.01
NAFTA
-34828.14
-70061.10
0.00
104940.04
0.52
-9.67
41.65
EU(25)
-5.14
0.00
0.00
0.00
-4.26
2.15
-7.25
ROW
-8.03
0.00
0.00
0.00
15.51
2.34
9.82
Total
-34854.93
-70061.10
0.00
104940.04
0.00
0.00
24.00
                        For contribution of all factors, NAFTA enjoy an increase in welfare by 41.65 US million mostly by population growth and followed by ROW. However, JKC has a decrease in welfare from Term of Trade and Allocation inefficiency.

            3. For the result in third shock, household income increased by 4. 4.68 percent.
Countries
GDP Price Index
GDP Quantity Index
Change in Value of GDP
Private H.H. Demand
TOT
JKC
-1.800
-0.063
-1.863
-1.753
-0.662
Thailand
-1.288
-0.046
-1.334
-0.941
-0.115
ASEAN7
-1.265
-0.014
-1.279
-0.824
-0.188
NAFTA
4.090
0.154
4.244
33.897
3.384
EU(25)
-2.045
-0.003
-2.048
-1.589
-0.499
ROW
-1.563
-0.062
-1.624
-1.368
-0.424

            According to table above, NAFTA is only one region enjoying an increase in GDP quantity index, positive change in the value of GDP, private household demand, and improvement of Terms of Trade. However, positive GDP price index means inflation. Then, we can expect a higher level of commodity in Mexico, Canada, and the U.S.
Countries
Output of Capital Good
Region H.H. Income
Government Consumption Expenditure
Private Consumption
JKC
-5.273
-1.898
-0.388
-1.889
Thailand
-6.527
-1.348
-0.287
-1.339
ASEAN7
-5.409
-1.293
-0.289
-1.286
NAFTA
-3.923
9.046
5.485
9.034
EU(25)
-7.009
-2.076
-0.259
-2.073
ROW
-5.284
-1.649
-0.315
-1.640

            According to table, NAFTA is also only one region which enjoy output of capital goods, regional household income. Additionally, there is an increase in government consumption and private consumption.
Private Consumption Price
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
-1.21
-0.74
-0.86
2.37
-1.61
-1.17
Extraction
-1.56
-1.25
-1.22
3.08
-1.82
-1.44
L Manuf.
-1.42
-1.24
-1.13
1.99
-1.69
-1.33
H Manuf.
-1.44
-1.24
-1.12
2.05
-1.64
-1.29
Construct.
-1.68
-1.29
-1.20
3.57
-1.88
-1.49
Other
-1.75
-1.02
-1.20
3.97
-1.95
-1.53

            According to table above, all region has a decrease in consumption price in all sectors except NAFTA.
Domestic Sales
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Food
0.54
0.20
0.06
-1.13
0.68
0.31
Extraction
0.47
0.10
0.15
-3.11
0.52
0.30
L Manuf.
0.64
-1.35
0.01
-3.84
0.21
-0.38
H Manuf.
0.62
0.37
0.38
-6.15
0.17
-0.13
Construct.
-1.62
-1.45
-1.41
0.04
-1.91
-1.42
Other
-0.22
0.01
-0.09
3.47
-0.29
-0.14

            For domestic sales, domestic producer in most region enjoy increased sales. However, in NAFTA, only construction, communication, and other services have an expansion in domestic sales. It may be because when people has more income, they enjoy more imported goods.
Commodity
Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of World Supply
Value of World Import
Value of World Export
Food
-0.56
-0.54
-0.58
-1.16
-1.07
Extraction
0.13
0.20
-0.88
-1.01
-0.92
L Manuf.
0.57
0.54
-1.01
-0.38
-0.38
H Manuf.
-0.32
-0.32
-1.58
-1.32
-1.30
Construct.
-0.16
-0.17
-1.38
-1.31
-1.38
Other
-0.39
-0.39
1.27
-1.08
-1.08
           
            For trading sector, increase in personal income in NAFTA causes an increase in volume of global export in extraction, light and heavy manufacturing sector but decrease in food, construction, and other services. But for value of import and export, all sector declines.
Volume of Global Import
Volume of Global Export
Value of Import
Value of Export
JKC
-1.28
4.99
-2.21
3.40
Thailand
-0.42
1.98
-1.56
0.73
ASEAN7
-0.60
1.45
-1.59
0.27
NAFTA
5.32
-22.09
5.19
-18.83
EU(25)
-1.25
3.52
-2.62
1.65
ROW
-1.57
2.69
-2.61
1.23

            For regional analysis, NAFTA import much by 5 US milllion but export declines by 18 million US. It causes trade deficit in NAFTA while other regions's export increase. It is implied that other regions export their commodity to NAFTA and enjoy their trade surplus.

Volume of World Trade
-0.06
Value of World Trade
-1.04
           
            For the world trade, value of world trade declines by $1.04 US million.

Industry Output
JKC
Thailand
ASEAN7
NAFTA
EU(25)
ROW
Land
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Unskilled L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Skilled L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capital
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Food
0.60
0.40
0.22
-2.81
1.06
0.58
Extraction
0.59
0.76
0.17
-7.08
1.49
1.50
L. Manuf.
2.09
0.05
1.34
-6.76
1.33
0.52
H. Manuf.
1.60
1.38
1.10
-10.28
1.83
0.71
Construct.
-1.50
-1.16
-1.24
-0.28
-1.57
-1.23
Other.
-0.14
0.19
0.09
2.99
-0.03
0.08
Capital Goods
-5.27
-6.53
-5.41
-3.92
-7.01
-5.28

            According to table above, it presents industry output.  NAFTA does not enjoy growth in industry output which is opposite to all other region. This scenario may be the answer of previous table that why NAFTA is only one country which has trade deficit.
WELFARE
Allocation
Endow
TECH
POP
TOT
IS
Total
JKC
-5659.67
0.00
0.00
0.00
-16337.83
-7965.22
-29962.72
Thailand
-113.63
0.00
0.00
0.00
-253.77
-225.37
-592.78
ASEAN7
-146.08
0.00
0.00
0.00
-1329.46
-1097.05
-2572.58
NAFTA
25425.35
0.00
0.00
0.00
63991.25
27211.82
116628.42
EU(25)
-483.07
0.00
0.00
0.00
-28764.62
-8903.15
-38150.84
ROW
-7631.68
0.00
0.00
0.00
-17305.55
-9021.14
-33958.37
Total
11391.23
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.11
11391.14

            For welfare which measure by contribution from many factor, NAFTA is only one region enjoying a positive welfare improvement by $116,628.42 US Million.
            Lastly, I compare the total world welfare effect from three shock. The result is shown by table below,
Sim1
Sim2
Sim3
JKC
-20.44
645.01
-29962.72
Thailand
0.23
13445.36
-592.78
ASEAN7
-0.01
392.30
-2572.58
NAFTA
41.65
269.06
116628.42
EU(25)
-7.25
350.72
-38150.84
ROW
9.82
554.55
-33958.37
Total
24.00
15657.00
11391.14

            According to table, world welfare is improved much from second shock or an increase in population in NFTA due to its large economic size.
            So, this paper try to present the effect from exogenous shock to economy around selected region using GTAP. World economy is interdependence. Any small change in one region is able to create a lot of positive or negative impact to welfare of world population.
Reference:
Karen M. Huff and Thomas W. Hertel.  (2000).  Decomposing Welfare Changes in the GTAP Model.  Center of Global Trade Analysis, Purdue University.
Mary E. Burfisher.  (2011).  Introduction to Computable General Equilibrium.  New    York: Cambridge University Press
Philip Harslett.  (2013).  The GTAP Data Base Construction Procedure.  Center of Global       Trade Analysis, Purdue University.
Thomas W. Hertel.  (1997).  Global Trade Analysis Modeling and Applications.  New   York: Cambridge University Press.

Website
GDP of North America Region retrieved from http://www.imf.org


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สินค้าสาธารณะ (Public Goods)

บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (04/01/12)

                Goods หมายถึงสินค้า ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

1.Private Goods (สินค้าเอกชน) เช่น กระเป๋า ผ้าห่ม ลิปสติก 2. Price – excludable Goods (Toll goods) เช่น ทางด่วน สวนสนุก สวนสัตว์ 3. Congested Goods (Common Goods) เช่น ถนน การตกปลาในมหาสมุทร 4. Public Goods (สินค้าสาธารณะ) เช่น การป้องกันประเทศ ประภาคาร (Lighthouse) และในบางตำรา Public Goods จะประกอบไปด้วย สินค้าสาธารณะแท้ (Pure Public Goods) และ สินค้าสาธารณะไม่แท้ (Impure Public Goods) ซึ่งเราจะกล่าวต่อไป ลักษณะในการกำหนดประเภทของสินค้า 1.Rival หรือการแข่งขัน หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภครายใหม่ทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภครายเดิมลดน้อยลง เช่น การที่เรานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน 3 คน แล้วมีคนมาขอนั่งด้วย เรารู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบาย นั่นคือเป็นเพราะความพึงพอใจของเราลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการเข้ามาของบุคคลอื่น ซึ่งหากเปรียบกับสินค้า เช่น หากปกติมีการซื้อขายที่พอดีระหว่างสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์เท่ากับอุปทาน แต่เมื่อมีผู้บริโภครายใหม่เข้ามาและสามารถแย่งซื้อไปได้ ผู้บริโภคร…

ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Externalities) : สิ่งที่ถูกมองข้ามจากสังคม

-->
บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (31/12/2554) ผลกระทบภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม (Third Parties) ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การดำเนินงาน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งๆ สร้างผลกระทบที่คนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่คนที่ทำกิจกรรมนั้น โดยที่ราคาของตลาดไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบภายนอกนี้แม้แต่น้อย ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการดำเนินการแบบไร้ประสิทธิภาพ (Inefficiency) ยกตัวอย่างเช่น การที่เราลงลิพท์มากับบุคคลคนหนึ่งที่ชั้น 25 แล้วกลิ่นตัวเขาก็แรงจนเหม็นคละคลุ้งไปหมด และเขาขอลงที่ชั้น 18 อย่างไรก็ตามกลิ่นตัวของเขาก็ยังคงอยู่ในลิพท์ และเมื่อลิพท์มาถึงชั้น 17 มีคนเข้ามา และพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นอันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาใหม่ย่อมคิดว่ากลิ่นเหม็นนั้นเป็นกลิ่นตัวของคนที่ลงมาซึ่งก็คือเรา ดังนั้นกลิ่นเหม็นจึงเป็นผลกระทบภายนอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา แต่ตกอยู่กับเรา ทั้งนี้ผลกระทบภายนอก มี 2 ประเภท คือผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive Externalities) และ ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. …

รีวิวรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี้ยงไฮ้ ชั้น First Class: บทเรียนจากจีนสู่ไทย

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผมมีโอกาสได้ไปทำวิจัยเรื่องศักยภาพสินค้าไก่ระหว่างไทย-จีน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560 และได้มีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูง (High-speed Train/Bullet Train) เส้นทางปักกิ่ง (Beijing) ไปเซี้ยงไฮ้ (Shanghai) จึงมารีวิวและเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับ

รถไฟความเร็วสูงของจีน (High-speed rail; HSR) บริหารโดยรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อว่า China Railway Corporation (คงคล้ายๆ กับรฟท.ของไทย) ได้ชื่อว่ามีโครงข่ายที่ยาวที่สุดในโลก (เพราะอาณาเขตพื้นที่ของจีนนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกิน) มีเส้นทางรวมกันกว่า 22,000 กิโลเมตร และมีโครงการที่ขยายเส้นทางให้ครอบคลุมถึง 38,000 กิโลเมตรในอนาคต รถไฟความเร็วสูงของจีนเริ่มต้นให้บริการในปี พ.ศ. 2550 โดยมียอดการใช้บริการมากกว่า 1 พันล้านคนต่อปี

เส้นทางของรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี้ยงไฮ้อยู่ที่ 1,318 กิโลเมตร เทียบได้กับเชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี โดยให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2551) โดยเส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางที่สร้างกำไรให้กับจีนมากที่สุด

สำ…