วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

การลดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆ


     
วันนี้ผมนำส่วนหนึ่งของผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ของผม ที่มี อจ.ดร. รสริน โอสถานันต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 (จากทั้งหมด 3 ข้อ โดยข้อสุดท้ายตีพิมพ์ใน EEQEL ในโพสต์ที่แล้ว)
      โดยผลการศึกษานี้ได้ไปนำเสนอ (Conference) ที่งาน "การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และศึกษาศาสตร์" ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

บทความฉบับเต็มจะถูกแสดงในเวปไซต์ www.sh.mahidol.ac.th (เมือทาง editor ขึ้นแล้ว ผมจะโพสต์ลิงค์ในภายหลัง) โดยในส่วนนี้จะแสดงบทคัดย่อครับ

                

บทคัดย่อ

                งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มของความยากจน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆในโลก และประมาณค่าความยืดหยุ่นของความยากจนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยด้วยแบบจำลองล็อกเชิงเส้น (Log-linear Model)
                จากกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพพบว่าทวีปแอฟริกาใต้สะฮารา ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ มีการลดลงของอัตราความยากจนที่วัดด้วยเส้นความยากจนสากลที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันมากที่สุด ถัดไปเป็นทวีปเอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา ตามลำดับ สำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่าทวีปยุโรปมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงที่สุดระหว่างปี ค.ศ. 2003 - 2012 ถัดไปเป็นทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกาใต้สะฮารา ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ ตามลำดับ สำหรับการพัฒนามนุษย์ พบว่าทวีปเอเชียมีการเพิ่มขึ้นของดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) มากที่สุดระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 2012 ตามมาด้วยทวีปละตินอเมริกา แอฟริกาใต้สะฮารา ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรปตามลำดับ

       การประมาณค่าความยืดหยุ่นของความยากจนที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมีอิทธิพลในการลดความยากจนมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมถึงการถึงพร้อมทางด้านสุขภาพและการศึกษา ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถแนะแนวทางสำหรับการออกนโยบายให้เป็นแบบองค์รวม (Integrated Policy) ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรายได้ การศึกษา และสุขภาพไปพร้อมกัน 


เอกสารอ้างอิง

ปวิตรา กบิลพัตร.  (2555).  ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย.     วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เมธี ครองแก้ว และ ปราณี ทินกร.  (2528).  สภาวะความยากจนและการกระจายรายได้ในประเทศไทย ปีที่   2518/19 และ 2524วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 3(4), 54-99.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติ.  (2556).  สัดส่วนคนจน         พ.ศ. 2531 - 2554. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557, จาก     http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=446&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=59

สมชัย จิตสุชน และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช.  (2543).  คนจนจนลงอย่างไรจากวิกฤติเศรษฐกิจ.  ความรู้นักเศรษฐศาสตร์   ไทย, 43, 225-252.

Adigun, G.T., T.T. Awoyemi and B.T. Omonoma.  (2011).  Estimating Economic Growth and Inequality         Elasticities of Poverty in Rural Nigeria.  International Journal of Agricultural Economics and             Rural Development, 4(1), 25-35.

Asher, J. and Daponte, B. O.  (2010).  A hypothetical Cohort Model of Human Development.  New               York: UNDP.

Chandy, L. and Gertz, G.  (2011).  Poverty in Numbers: the Changing state of Global Poverty from            2005 to 2015.  Washington D.C.: the Brookings Institution.

Ferreira, F. H.G., Leite P. G., and Ravallion, M.  (2009).  Poverty Reduction without Economic               Growth?.      Washington D.C.: World Bank.

Jamal, H.  (2006).  Does Inequality Matter for Poverty Reduction? Evidence from Pakistan's Poverty               Trends. The Pakistan Development Review, 45(3), 439-459.

Kuznets, S.  (1955).  Economic Growth and Income Inequality.  The American Economic Review,                45,(1).

Orshansky, M.  (1965).  Counting the Poor: Another Look at Poverty Profile. In: Gordon M. Fisher.  (2008).  Remembering Mollie Orshansky - The Developer of Poverty Thresholds.  Social    Security Bulletin, 68(3).

Perrotta, M.  (2010).  Constitutions and the Growth-elasticity of Poverty. Stockholm: Stockholm University.

Ram, R.  (2012).  Income Elasticity of Poverty in Developing Countries: updated estimates from new  data.  Illinois:  Illinois State University.

Ravallion, M.  (2001).  Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages.  Washington:   World     Bank.

Ravallion, M. and Chen, S.  (2008).  The Developing World is Poorer than We Thought, but No   Less      Successful in the Fight against Poverty.  Washington D.C.: World Bank.

Sen, A. K.  (1983).  Development: which way now?.  Economic Journal, 93, 745-62.

Shirai, S.  (2009).  The Impact of the US Subprime  Mortgage Crisis on the World and East Asia.  Retrieved             January 25, 2014, from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14722

Squire, L.  (1993).  Fighting Poverty.  The American Economic Review, 83(2), 377-382.

Stiglitz, E. Joseph.   (2009).  The Great GDP Swindle.  Retrieved August 1, 2012, from                 http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/sep/13/economics-economic-growth- and-       recession-global-economy.

Takeda, Y.  (2009).  Economic Growth and its Effect on Poverty Reduction in Russia.  Tokyo: Hitotsubashi  University.

United Nations.  (1990).  Human Development Report.  New York: Oxford University Press.

 _______.  (2013).  Human Development Report.  New York: Oxford University Press.

World Bank.  (2013).  World Development Indicators.  Washington D.C.: World Bank.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น